Welkom!

Ervaart uw kind taalproblemen, stemproblemen, spraakproblemen of problemen wat betreft andere mondvaardigheden? Heeft uw kind problemen met lezen, schrijven of rekenen? Dan bent u hier aan het goede adres. De cliënt met zijn specifieke noden staat hier centraal. Samen gaan we op zoek naar de perfecte zorg op maat!

WIE

Karen Janssens
In 2015 behaalde ik mijn diploma ‘Bachelor in de logopedie’ te Antwerpen. Tijdens deze zeer praktische opleiding en verschillende stageperiodes kreeg ik de kans om mezelf te verdiepen in een zeer uitgebreide problematiek bij kinderen en jongvolwassenen. Enerzijds neem ik graag de behandeling van kinderen en jongeren met een leerstoornis op mij. Anderzijds ben ik erg geboeid door oro-myofunctionele stoornissen. Een goed contact en integratie van de ouders, de school en eventueel andere therapeuten acht ik zeer belangrijk. Ik acht veel belang aan de uitbreiding van mijn expertise. Ik hou me up-to-date via bijscholingen, cursussen, vakliteratuur en het aanschaffen van nieuwe behandelmethoden. Ook ben ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL).

BEHANDELINGEN

Leerproblemen en leerstoornissen

Articulatiestoornissen

Taalstoornissen

Stemstoornissen

Studiebegeleiding

Afwijkend mondgedrag

Typtien (typcursus)

Leerproblemen en leerstoornissen

Voor een kind met een leerprobleem is het zeer belangrijk dat zijn probleem op tijd te herkennen, te diagnosticeren en te behandelen. Dit om bijkomende problemen zoals demotivatie, faalangst en gedragsproblemen te voorkomen. De leerstoornissen vormen een groep van aandoeningen waartoe dyslexie (leesstoornis), dyscalculie (rekenstoornis) en dysorthografie (schrijfstoornis) behoren. Elk van de verschillende aandoeningen zijn vaak het gevolg van éénzelfde basisprobleem, namelijk de onmogelijkheid om handelingen te automatiseren. Dit heeft tot gevolg dat het kind een aantal vaardigheden niet vlot beheerst, zoals bijvoorbeeld het rekenen, spellen, lezen. Het kind heeft problemen met het omzetten van de gesproken taal in bepaalde vormen, maar er is sprake van een normale intelligentie.

Articulatiestoornissen

Bij een articulatiestoornis worden spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken. Er kan sprake zijn van vervorming, weglating of vervanging van klanken. Bij kinderen kunnen articulatiestoornissen wijzen op een vertraagde/afwijkende spraakontwikkeling of een foutieve gewoonte.

Taalstoornissen

De taalontwikkeling verloopt volgens opeenvolgende stadia. Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. We vinden problemen terug op vlak van de taalvorm, de taalinhoud en/of het taalgebruik.

Stemstoornissen

Heesheid of stemverlies zijn een veelvoorkomend logopedisch probleem bij kinderen. Dit kan een functionele (bv: verkeerd stemgebruik of stemmisbruik) of een organische oorzaak hebben (bv: stemplooiverlamming). Dit kan een organische afwijking met zich meebrengen (bv: stemplooiknobbels). De logopedist bouwt het foutief stemgedrag af en leert het correcte stemgedrag weer aan.

Studiebegeleiding

Slaag je er maar moeilijk in een goede samenvatting te maken? Heb je problemen met het verwerken van leerstof? Lukt het je niet om een goede planning te maken? Behaal je niet de scores waarop je hoopte? Dan spreken we van een studeerprobleem. Studiebegeleiding kan dan het zetje zijn dat de student nodig heeft om opnieuw het juiste spoor te vinden. Studiebegeleiding wordt steeds op maat van de leerling voorzien. Allereerst kijken onderzoeken we waar het studeerprobleem zich situeert. Op basis van de resultaten stellen we een persoonlijk begeleidingspakket samen. Dit kan bestaan uit diverse aspecten zoals MindMapping, schematiseren, plannen, visualiseren en herhaalmethodes. De begeleiding wordt voorzien voor leerlingen uit het secundair onderwijs, maar ook leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar kunnen reeds baat hebben bij studiebegeleiding.

Afwijkend mondgedrag

Onder afwijkende mondgewoonten worden die gewoonten verstaan die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor. Open mondgedrag, afwijkend slikken en duimzuigen zijn afwijkende mondgewoonten. Bij open mondgedrag wordt de neus nauwelijks gebruikt en kunnen de mondspieren verslappen. Dit heeft verschillende gevolgen voor de spraak, maar ook voor de gezondheid (meer kans op verkoudheden en oorontstekingen). Het zuigen op een duim, vinger of speen is normaal bij een baby en peuter, omdat zij nog een grote zuigbehoefte hebben of omdat het veiligheid biedt. Daarna wordt het een gewoonte. De tanden kunnen hierdoor scheef groeien. Afwijkend slikken komt frequent bij kinderen voor. De tong ligt op de mondbodem en wordt tijdens het slikken tussen de tanden geperst. Doordat de tong telkens tegen de tanden duwt, heeft een afwijkende slik nadelige effecten op de groei van kaak, gehemelte en/of gebit. Logopedische behandeling voorkomt nadelige gevolgen. Eveneens zal de orthodontische behandeling sneller en meer effect hebben.

Typtien (typcursus)

Op een zeer speelse manier wordt het blind typen aangeleerd. Waarom kan blind leren typen belangrijk zijn voor kinderen met leerproblemen? Juist omdat deze kinderen vaak langzaam en onnauwkeurig schrijven, kan het typen van groot belang zijn. Op deze manier is het voor hen immers mogelijk om een grotere hoeveelheid schrijfopdrachten te verwerken of om een taak af te leveren die er netjes moet uitzien. Ook is dit interessant voor kinderen met een zwakke, fijne motoriek. Wie op een juiste manier leert werken op een computer, ontwikkelt op termijn een fijnere motoriek. Blind typen is hiervoor een uitstekend hulpmiddel. Voor meer informatie kan u terecht op hun website http://www.typtien.be/. De cursus bestaat uit 10 lessen van 1 uur en komt op €180 (inclusief werkboekje).

LOGOKAMPEN

Logopediepraktijk Karen Janssens stelt voor

Logokampen 2018.
We mixen het speelse van een boerderijkamp met het leerrijke van een schoolkamp. Onze logokampen vinden plaats in augustus en hebben als doel de kinderen klaar te stomen voor het nieuwe schooljaar op een speelse manier. Dit alles zal gebeuren onder begeleiding van een professioneel team, bestaande uit een logopedist en ergotherapeut.

Bekijk onze folder voor meer informatie.

WERKWIJZE

Bij aanvang

U kan bij ons terecht op eigen initiatief of na doorverwijzing. Om een afspraak te maken, neemt u telefonisch of via mail contact met ons op. Bij afwezigheid bellen wij u zo snel mogelijk terug.

Tijdens de eerste afspraak wordt het probleem in kaart gebracht. Vervolgens worden de nodige tests afgenomen om zo het dossier voor terugbetaling op te maken. Ook wordt de werking van onze praktijk toegelicht.

In een volgende afspraak bespreken wij met u de resultaten van het onderzoek en eventueel de voorgestelde behandeling. Het logopedisch aanvangsbilan (verslag) krijgt u mee. Indien therapie opgestart moet worden, worden er afspraken gemaakt omtrent de therapiebeurten.

Therapie

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de duur en frequentie van de therapiebeurten bepaald. Als ouder kan u de therapie vrijblijvend bijwonen. De therapieën kunnen plaatsvinden in onze praktijk, op school (mits toestemming van de directie) en aan huis.

Terugbetaling

Uit het onderzoek zal blijken op welke vorm van terugbetaling u recht heeft. Dit wordt samen met u besproken, indien er beslist wordt om een behandeling op te starten. Om een terugbetaling van het RIZIV (ongeveer 75%) of via de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds (ongeveer 50%, wisselend per mutualiteit) te bekomen, moet de aanvraagprocedure strikt doorlopen worden. De nodige documenten dienen door u opgevraagd te worden. Hierna worden deze door ons opgestuurd naar uw mutualiteit. Na enkele weken krijgen we te horen of de mutualiteit of het RIZIV een tussenkomst biedt.

TARIEVEN

De praktijk is geconventioneerd. Dit betekent dat onze tarieven worden vastgelegd door het RIZIV. Eveneens kan u, bij goedkeuring van een adviserend geneesheer van het ziekenfonds, genieten van een maximale terugbetaling. Graag vragen wij om ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen indien een afspraak niet kan doorgaan. Zo niet, bestaat er de mogelijkheid dat de therapie wordt aangerekend.

AANVANGSBILAN € 31,75 per half uur

EVOLUTIEBILAN € 45,25

BEHANDELING 30 MIN € 23,25

BEHANDELING 60 MIN € 46,75

CONTACT

Heeft u vragen omtrent de logopedische vorming van uw kind? Of wilt u graag een afspraak maken?
Stuur ons vrijblijvend een berichtje via onderstaand contactformulier.

Contactgegevens


Logopediepraktijk Karen Janssens

Bolk 137 bus 2

2350 Vosselaar

België


GSM: +32 (0)496 03 50 01

E-mail: info@logopedie-vosselaar.be

Volg ons op Facebook